นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”” หรือ “เรา”) จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าถึงและใช้ เว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ บริการต่างๆ หรือกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อื่นใด ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง เว็บไซต์ www.audreygroup.com, เว็บไซต์ www.delivery.audreygroup.com (รวมเรียกว่า “บริการ”) เราจึงขอให้ท่านกรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะได้ประกาศและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารนี้ ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ ได้แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา
   1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบไว้เมื่อทำการสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางบริการ หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
   1.1.2 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ซื้อ หรือสนใจ รวมไปถึงราคา วิธีการชำระเงินรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ และ การสะสมและแลกคะแนนสะสม เป็นต้น
   1.1.3 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์เรา ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
   1.1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรา
  1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ
   1.2.1 เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบริการ จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือ ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่าง ๆ
   1.2.2 เว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่อ้างอิง (เว็ปไซต์หรือที่นำท่านมาหาเรา)
   1.2.3 กิจกรรมออนไลน์บนเว็ปไซต์อื่น ๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
   1.2.4 การติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
   1.2.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
  1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ
  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บจะช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อ :
  2.1 สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
  2.2 ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการ
  2.3 ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า
  2.4 รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก
  2.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงการบริการของเรา
  2.6 เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของบริการ
  2.7 ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม
  2.8 ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
  2.9 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น
   a. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ
   b. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ และ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน
   c. จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมชั่น และการแข่งขันต่างๆ
   d. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน
3. การเปิดเผย การโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้เนื่องจากเราอาจจัดให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนในนามเราหรือจากการดำเนินธุรกิจหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้บุคคลภายนอกรวมถึงไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการของเราซึ่งเราว่าจ้างให้มาดำเนินการแทนในนามเรา
  3.1 ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน อินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และงานพัฒนาวอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า
  3.2 คู่ค้า พันธมิตร ของเราที่ดำเนินธุรกรรมบางประการร่วมกัน เช่น สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการบัตรเครดิต อี-คอมเมิร์ช ซึ่งร่วมกันดำเนินการจัดงานหรือการจัดกิจกรรม
  3.3 ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ
  3.4 สมาคม องค์กร ที่เราเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
  3.5 เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์
  3.6 หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เจ้าพนักงาน ศาล
  3.7 การดำเนินการในการโอนสิทธิ์ ควบรวมกิจการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน การโอนกิจการ ขายกิจการ หรือการดำเนินการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
4. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เรามีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  4.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการจัดเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
  4.2 มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและสามารถขอให้เราสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงสามารถขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ที่ไม่ได้ให้ความยินยอมกับทางเราได้ แต่ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธคำขอในการดำเนินการของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล
  4.3 มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
  4.4 มีสิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้เรา ทำการลบหรือข้อมูลของตนเองด้วยเหตุผลบางประการได้ ยกเว้นกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ การปฏิบัติตามสัญญา
  4.5 มีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุผลบางประการได้
  4.6 มีสิทธิในการขอรับ หรือ ขอให้นำส่ง หรือ ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ให้ไว้กับเราไปยังบุคคลรายอื่นโดยตรงหากการดำเนินการดังกล่าวสามารถกระทำได้ ทางเทคนิค
  4.7 มีสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่ การดำเนินการอื่นใดของเราที่ปฏิบัติเป็นไปโดยชอบตามที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
  ทั้งนี้ ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม คำร้องของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
5. Cookies และการใช้ Cookies
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการเข้าใช้งาน ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เพื่อให้เราเข้าใจลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องได้ คุกกี้จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรา อาทิ ลิงค์ที่ท่านเลือก หน้าต่างๆ ที่ท่านเข้าชม เป็นต้น การมีข้อมูลคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านตามสิ่งที่เคยเข้าชมก่อนหน้านี้ และ สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้ท่านเพิ่มเติมได้เมื่อเข้าชมในครั้งถัดไป

6. การโอนและการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ
เราอาจโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยเราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง และหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับเรา

7. การเก็บรักษา และความสมบรูณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เว้นแต่ในกรณีที่ท่านขอให้ขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหรือได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้เรายินดีที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด โดยท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทางช่องทางที่กำหนด

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
แต่เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้นหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราให้ทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบ

9. การติดต่อเรา
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
40/1-2 อ่อนนุช 40, ถนนสุขุมวิท 77,
เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02.332.6525 แฟกซ์ : 02.332.6524 คอลเซ็นเตอร์ : 02.080.3998
อีเมล: info@audreygroup.com
Home
About
Location
Menu
Catering
Delivery
Privacy Policy
Term & Conditions
Audrey Group Incorporation Co.,Ltd. (Headquarter)
40/1-2 Onnut 40, Sukhumvit 77 Road,
Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

PHONE : 02.332.6525 FAX : 02.332.6524
Customer Service : 02.080.3998
E-MAIL: info@audreygroup.com

Copyright 2014 Audrey Group All right reserved.
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”” หรือ “เรา”) จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเข้าถึงและใช้ เว็บไซต์ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ บริการต่างๆ หรือกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อื่นใด ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง เว็บไซต์ www.audreygroup.com, เว็บไซต์ www.delivery.audreygroup.com (รวมเรียกว่า “บริการ”) เราจึงขอให้ท่านกรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะได้ประกาศและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารนี้ ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ ได้แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา
   1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบไว้เมื่อทำการสมัครสมาชิก หรือใช้งานบริการ หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือผ่านช่องทางบริการ หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ
   1.1.2 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ซื้อ หรือสนใจ รวมไปถึงราคา วิธีการชำระเงินรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ และ การสะสมและแลกคะแนนสะสม เป็นต้น
   1.1.3 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์เรา ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการ
   1.1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ให้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรา
  1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ
   1.2.1 เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบริการ จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านที่ใช้งาน เช่น ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือ ตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่าง ๆ
   1.2.2 เว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่อ้างอิง (เว็ปไซต์หรือที่นำท่านมาหาเรา)
   1.2.3 กิจกรรมออนไลน์บนเว็ปไซต์อื่น ๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์
   1.2.4 การติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์
   1.2.5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
  1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ
  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหน่วยงานอื่น ๆ โดยเป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บจะช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อ :
  2.1 สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
  2.2 ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการ
  2.3 ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า
  2.4 รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก
  2.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงการบริการของเรา
  2.6 เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของบริการ
  2.7 ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม
  2.8 ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
  2.9 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น
   a. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ
   b. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ และ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน
   c. จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมชั่น และการแข่งขันต่างๆ
   d. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน
3. การเปิดเผย การโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้เนื่องจากเราอาจจัดให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการแทนในนามเราหรือจากการดำเนินธุรกิจหรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้บุคคลภายนอกรวมถึงไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการของเราซึ่งเราว่าจ้างให้มาดำเนินการแทนในนามเรา
  3.1 ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน อินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์และงานพัฒนาวอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า
  3.2 คู่ค้า พันธมิตร ของเราที่ดำเนินธุรกรรมบางประการร่วมกัน เช่น สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการบัตรเครดิต อี-คอมเมิร์ช ซึ่งร่วมกันดำเนินการจัดงานหรือการจัดกิจกรรม
  3.3 ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ
  3.4 สมาคม องค์กร ที่เราเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกิจกรรม
  3.5 เว็บไซต์ในสื่อสังคมออนไลน์
  3.6 หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เจ้าพนักงาน ศาล
  3.7 การดำเนินการในการโอนสิทธิ์ ควบรวมกิจการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน การโอนกิจการ ขายกิจการ หรือการดำเนินการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
4. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เรามีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  4.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับบริษัทในการจัดเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
  4.2 มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและสามารถขอให้เราสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงสามารถขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ที่ไม่ได้ให้ความยินยอมกับทางเราได้ แต่ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธคำขอในการดำเนินการของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล
  4.3 มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
  4.4 มีสิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้เรา ทำการลบหรือข้อมูลของตนเองด้วยเหตุผลบางประการได้ ยกเว้นกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ การปฏิบัติตามสัญญา
  4.5 มีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองด้วยเหตุผลบางประการได้
  4.6 มีสิทธิในการขอรับ หรือ ขอให้นำส่ง หรือ ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ให้ไว้กับเราไปยังบุคคลรายอื่นโดยตรงหากการดำเนินการดังกล่าวสามารถกระทำได้ ทางเทคนิค
  4.7 มีสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่ การดำเนินการอื่นใดของเราที่ปฏิบัติเป็นไปโดยชอบตามที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
  ทั้งนี้ ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตาม คำร้องของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
5. Cookies และการใช้ Cookies
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีเพื่อการติดตามการเข้าใช้งาน ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เพื่อให้เราเข้าใจลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องได้ คุกกี้จะช่วยให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรา อาทิ ลิงค์ที่ท่านเลือก หน้าต่างๆ ที่ท่านเข้าชม เป็นต้น การมีข้อมูลคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงความชอบของท่านตามสิ่งที่เคยเข้าชมก่อนหน้านี้ และ สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้ท่านเพิ่มเติมได้เมื่อเข้าชมในครั้งถัดไป

6. การโอนและการส่งข้อมูลไปต่างประเทศ
เราอาจโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยเราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง และหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับเรา

7. การเก็บรักษา และความสมบรูณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการ หรือเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เว้นแต่ในกรณีที่ท่านขอให้ขยายระยะเวลาในการเก็บข้อมูลหรือได้แจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้เรายินดีที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุด โดยท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ทางช่องทางที่กำหนด

8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
แต่เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุด หรือไม่มีข้อบกพร่อง ดังนั้นหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราให้ทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบ

9. การติดต่อเรา
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
40/1-2 อ่อนนุช 40, ถนนสุขุมวิท 77,
เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02.332.6525 แฟกซ์ : 02.332.6524 คอลเซ็นเตอร์ : 02.080.3998
อีเมล: info@audreygroup.com


Home Catering
About Member
Location Delivery
Menu Privacy Policy
Term & Conditions
Audrey Group Incorporation Co.,Ltd. (Headquarter)
40/1-2 Onnut 40, Sukhumvit 77 Road,
Suan Luang, Bangkok, Thailand 10250

PHONE : 02.332.6525 FAX : 02.332.6524
Customer Service : 02.080.3998
E-MAIL: info@audreygroup.com

Copyright 2014 Audrey Group All right reserved.